Certificados e Informes de Laboratorio

certificats

- i informes de laboratori -

AB Zeta M&C S.L. garanteix que tots els models de columnes Polylight Columns estan certificades, dissenyades i produïdes per a suportar lluminàries de fins a 17 kg i 0,13 m² de superfície, sota les més exigents condicions com ara velocitat bàsica del vent de 29 m/s (Zona C), categoria del terreny classe I (mar oberta) o coeficients parcials de càrrega CLASSE A (1,4 per a càrregues de vent i 1,2 per a càrregues pròpies).

Les nostres columnes estan pigmentades en la massa mentre que en la superfície apliquem un GEL COAT que li dona un acabat llis proporcionant unes excel·lents característiques enfront d’àcids i ambients salins a més d’una gran estabilitat enfront de la llum.

Les columnes s’ofereixen també amb l’opció de braços de PRFV produïts en una sola peça i de les diferents grandàries segons les exigències del client.

La coberta de la porta també està produïda en PRFV, ajustada i enrasada a la columna, aquesta es tanca mitjançant una clau especial. Totes les unions i fixacions estructurals estan confeccionades amb diversos materials i aliatges de polímers que ofereixen una durabilitat equivalent o millorada.

Totes les nostres columnes disposen de certificats IK10 (màxima puntuació de protecció enfront d’impactes) i IP66 (màxima puntuació de protecció enfront de la pols i dolls d’aigua a alta pressió).

Les nostres columnes compleixen amb els requisits estipulats en les normes UNEIX EN 40-2:2006, UNEIX EN 40-3:2013 i UNEIX EN 40-7:2003 de columnes i bàculs d’enllumenat.

Fem esment al comportament conforme a la norma UNEIX EN 12767 de prestacions en seguretat passiva CLASSE 0 i disposem del certificat de qualitat de compliment de la norma UNEIX EN ISO 9001:2015, en virtut del Reglament (UE) Núm. 305/2011 del Parlament Europeu pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, tots els compliments d’aquestes normes anteriorment citades estan certificades per una empresa de reconegut prestigi.

Característiques
Especificació Polylight
Densitat
1500-1900 Kg/mᶾ
Duresa superficial
45-55 BARCOL
Resistència al xoc
>20 J/cm²
Resistència a flexió
>500 Mpa
Mòdul d’elasticitat a flexió
>36500 Mpa
Resistència a tracció
>380 Mpa
Mòdul d’elasticitat a tracció
>27500 Mpa
Absorció d’aigua
<0,4%
Estabilitat tèrmica
 -30/+70 ºC
Resistència a la pols i a l’aigua
IP 66
Rigidesa dielèctrica
≈30 kV/mm 
Rigidesa dielèctrica
IK 10
Resistència a agents químics i atmosfèrics
EXCEL·LENT

Disposem de l’informe, certificat per Bureau Veritas, d’un reconegut laboratori que certifica que les nostres columnes íntegrament, base i fust, compleixen els requisits de la norma UNEIX EN 60598-1:2015 relatius a la resistència d’aïllament i la rigidesa dielèctrica per a aïllament doble o reforçat (Classe II dielèctrica).

Així mateix, atès l’ús i finalitat de les nostres columnes, instal·lacions d’enllumenat exterior, complim amb l’RD 842/2002 pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i més en concret la seva instrucció tècnica ITC-*BT-09.

Llistat de certificats i normes acreditades a les Columnes Polylight Columns:

· DIELÈCTRIC Classe II
· IK10 UNE – EN 50102. 1996
· IP66 UNE – EN 20324: 1993
· UNE EN 40-3: 2013
· UNE EN 40-7: 2003
· UNE EN 12767
· UNE EN ISO 9001: 2015
· UNE EN 60598-1: 2015
· UNE EN 40-2: 2006
· REGULATION (EU) No. 305/2011 (RD 842/2002 – ITC-BT-09)

La norma UNE-EN 12899 no s’aplica a les columnes d’il·luminació, aquesta norma és aplicable per a senyals verticals.

CERTIFICATS POLYLIGHT COLUMNS

Descarregar Fitxes Tècniques Columnes PRFV